Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr OR.0050.421.2016
Burmistrza Białej

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U z 2016 r. poz.446 i 1579) oraz w związku z § 8 ust. 1 Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIII/119/99 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej i nadania statutu, zmienionego uchwałami: Nr XI.150.2012 z dnia 10 lutego 2012 r., Nr XV.192.2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. i Nr XVII.171.2016 z dnia 29 września 2016 r. , zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej, opracowany przez Dyrektora Biura, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

 


Załączniki:

Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia Nr OR.0050.421.2016