Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut

UCHWAŁA NR XVII.171.2016
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ


z dnia 29 września 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej i nadania statutu


Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10 b, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII/119/99 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej i nadania statutu, zmienionej uchwałą nr XI.150.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2012 r., oraz uchwałą nr XV.192.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 03 sierpnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) §5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Biuro pełni funkcję jednostki obsługującej w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym, powołaną do prowadzenia wspólnej obsługi administracyjno-organizacyjnej i finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych tj. szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała.”;
2) §7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Bezpośredni nadzór nad działalnością Biura sprawuje Burmistrz Białej.”;
3) Załącznik o którym mowa w §3 uchwały, zmieniony następnie załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej w Białej nr XI.150.2012 z dnia 10 lutego 2012 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.


Przewodniczący Rady


Robert Roden

 


1) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

 


 

Załączniki:

PDFUchwała NR XVII.171.2016.pdf (191,13KB)

Zmiany do uchwały:

  1. PDFUchwała NR XIII.119.99.pdf (1,08MB)
  2. PDFUchwała NR XI.150.2012.pdf (155,54KB)
  3. PDFUchwala NR XV.192.2012.pdf (66,63KB)
  4. PDFUchwała NR XXX.382.2014.pdf (230,32KB)
  5. PDFUchwała NR XVII.171.2016.pdf (191,13KB)