Przejdź do treści strony
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Biuletyn Informacji Publicznej

Statut

UCHWAŁA NR XVII.171.2016
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ


z dnia 29 września 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej i nadania statutu


Na podstawie art. 10a pkt 1, art. 10 b, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII/119/99 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej i nadania statutu, zmienionej uchwałą nr XI.150.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2012 r., oraz uchwałą nr XV.192.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 03 sierpnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) §5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Biuro pełni funkcję jednostki obsługującej w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym, powołaną do prowadzenia wspólnej obsługi administracyjno-organizacyjnej i finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych tj. szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała.”;
2) §7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Bezpośredni nadzór nad działalnością Biura sprawuje Burmistrz Białej.”;
3) Załącznik o którym mowa w §3 uchwały, zmieniony następnie załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej w Białej nr XI.150.2012 z dnia 10 lutego 2012 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.


Przewodniczący Rady


Robert Roden

 


1) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

 


 

Załączniki:

PDFUchwała NR XVII.171.2016.pdf

Zmiany do uchwały:

 1. PDFUchwala NR XV.192.2012.pdf
 2. PDFUchwała NR XI.150.2012.pdf
 3. PDFUchwała NR XXX.382.2014.pdf
 4. PDFUchwała NR XVII.171.2016.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-11-2012
  przez: Sławomir Szmulik
 • opublikowano:
  22-11-2012 14:55
  przez: Sławomir Szmulik
 • zmodyfikowano:
  03-04-2017 20:57
  przez: Sławomir Szmulik
 • podmiot udostępniający:
  Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  odwiedzin: 2412
Dane jednostki:

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
48-210 Biała
ul. Tysiąclecia 16
NIP: 755-16-93-161 REGON: 001164590
Numer konta: 98 8903 0002 2001 0000 2033 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4387176
fax: 77 4387176
e-mail: boss@biala.gmina.pl
strona www: