Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut

Statut Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1. Zadaniem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej- jednostki budżetowej Gminy Biała , zwanego dalej BOSS, jest prowadzenie - jako jednostki obsługującej w rozumieniu przepisów, wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych szkół i placówek oświatowych Gminy Biała - zwanych dalej jednostkami obsługiwanymi.
§ 2. Siedziba BOSS mieści się przy ul. Tysiąclecia 16 w Białej.


Rozdział 2
Przedmiot i zakres działalności


§ 3. Biuro w ramach swojej działalności ma za zadanie zapewnienie sprawnej obsługi jednostkom obsługiwanym.
§ 4. Biuro prowadzi obsługę następujących jednostek:

1) Zespół Szkolno-Przeszkolny w Białej;
2) Zespół Szkolno-Przeszkolny w Łączniku;
3) Publiczne Gimnazjum w Białej.

§ 5. Do zadań BOSS należy w szczególności:

1) realizacja założeń gminnej polityki oświatowej;
2) sprawowanie nadzoru i kontroli nad gminnymi placówkami oświatowymi w zakresie będącym przedmiotem merytorycznej działalności biura;
3) zapewnienie jednostkom obsługiwanym obsługi administracyjno-organizacyjnej, finansowej, oraz rachunkowej, a w szczególności w zakresie:

a) obsługi finansowej i rachunkowej:

- prowadzenie gospodarki finansowej BOSS, oraz jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności z ustawą o rachunkowości, finansach publicznych, oraz przepisami
wykonawczymi dotyczących jednostek budżetowych;
- prowadzenie ewidencji majątkowej w oparciu o dokumenty i dyspozycje dyrektorów w tym dokumentację
inwentaryzacyjną;
- rozliczanie i ewidencjonowanie wynagrodzeń w tym rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli;
- sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych, z zakresu operacji finansowych i innych
wymaganych przepisami prawa;
- określenie zasad polityki rachunkowości,
- prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującym prawem.

b) w zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnej:
- sporządzanie sprawozdawczości statystycznej;
- przygotowanie wymaganych dokumentów wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych;
- współpraca z jednostkami obsługiwanymi w zakresie prowadzonych remontów i inwestycji;
- współpraca z jednostkami obsługiwanymi w zakresie opracowania planów finansowych;
- udzielanie porad prawnych w przedmiocie działania placówek i biura.

4) sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie zadań prowadzonych przez BOSS;
5) wykonywanie innych zdań zleconych.

Rozdział 3
Struktura Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej


§ 6. 1. Biurem zarządza i kieruje jego Dyrektor.
2. Burmistrz Białej wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora BOSS.
3. Dyrektora BOSS w czasie jego nieobecności w pracy zastępuje wyznaczony przez niego pracownik.
4. Dyrektor BOSS jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 7. Dyrektor BOSS działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Białej.


Rozdział 4
Organizacja


§ 8. 1. Organizację wewnętrzną BOSS oraz zakres działania poszczególnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Białej.
2. W BOSS tworzone są stanowiska pracy stosownie do zakresu jego zadań określonych w niniejszym statucie.
3. Stosunki pracy z pracownikami BOSS nawiązuje, zmienia i rozwiązuje jego Dyrektor, który jest zwierzchnikiem służbowym pracowników w nim zatrudnionych.


Rozdział 5
Gospodarka finansowa


§ 9. 1. BOSS prowadzi działalność statutową w oparciu o powierzone mu mienie oraz środki finansowe przekazywane z budżetu gminy.
2. Podstawę gospodarki finansowej BOSS stanowi plan finansowy opracowany na okres roku budżetowego.
3. BOSS prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w przepisach właściwych dla finansach publicznych.


Rozdział 6
Postanowienia końcowe


§ 10. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 


 

Statut do pobrania:

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr XVII.171.2016 - treść statutu.pdf (569,78KB)

Uchwały:

  1. PDFUchwała NR XIII.119.99.pdf (1,08MB)
  2. PDFUchwała NR XI.150.2012.pdf (155,54KB)
  3. PDFUchwała NR XV.192.2012.pdf (142,55KB)
  4. PDFUchwała NR XXX.382.2014.pdf (230,32KB)
  5. PDFUchwała NR XVII.171.2016.pdf (191,13KB)