Przejdź do treści strony
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Usług Wspólnych

Uchwała Nr XVII.170.2016
Rady Miejskiej w Białej

z dnia 29 września 2016r.

w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Biała

 

Na podstawie art 10a oraz art. 10 b ust. 2 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) uchwala się, co następuje:

§1 Tworzy się wspólną obsługę administracyjną, finansowo-księgową i organizacyjną dla następujących jednostek organizacyjnych Gminy Biała:

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej;

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku;

3) Gimnazjum w Białej.

§2

1 Ustala się Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej jako jednostkę obsługującą.

2 Ustala się jednostki wymienione w § 1 jednostkami obsługiwanymi.

§3 W ramach wspólnej obsługi, o której mowa w §1 i § 2, powierza się jednostce obsługującej:

1) obsługę administracyjną jednostek obsługiwanych;

2) obsługę finansową jednostek obsługiwanych;

3) prowadzenie rachunkowości, o której mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) jednostek obsługiwanych;

4) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i w zakresie operacji finansowych jednostek obsługiwanych;

5) obsługę organizacyjną jednostek obsługiwanych;

6) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie wykonywanych zadań jednostek obsługiwanych;

7) przeprowadzanie procedury zamówień publicznych jednostek obsługiwanych;

8) Przygotowywanie na potrzeby dyrektorów jednostek obsługiwanych dokumentów i informacji niezbędnych do opracowania przez nich projektów planów finansowych i ich zmian.

§4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.Przewodniczący Rady

Robert Roden

Metryczka
 • wytworzono:
  03-04-2017
  przez: Sławomir Szmulik
 • opublikowano:
  03-04-2017 21:19
  przez: Sławomir Szmulik
 • podmiot udostępniający:
  Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  odwiedzin: 1314
Dane jednostki:

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
48-210 Biała
ul. Tysiąclecia 16
NIP: 755-16-93-161 REGON: 001164590
Numer konta: 98 8903 0002 2001 0000 2033 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4387176
fax: 77 4387176
e-mail: boss@biala.gmina.pl
strona www: